16.02.2021.

Opšti uslovi korišćenja

Opštim uslovima najma određuju se prava i obaveze između iznajmljivača vozila (u daljem tekstu: Najmodavac) sa jedne strane i korisnika usluga (u daljem tekstu: Korisnik) sa druge strane. Najmodavac (rent-a car agencija koja posluje u sastavu privrednog društva ,,Bip hotels’’ doo) i korisnik usluga prilikom najma vozila potpisuju Ugovor o najmu vozila.
Potpisujući ugovor o najmu vozila korisnik usluga prihvata uslove najma i saglasan je sa opštim uslovima rent-a car agencije (Najmodavca). Fizičko lice navedeno u ugovoru kao vozač, potpisuje Ugovor o najmu i ispunjava obrazac o stanju vozila, čime prihvata odgovornost za poštovanje svih odredbi uslova najma i opštih uslova korišćenja vozila najmodavca.

1.1. Ugovor:

Ugovor o najmu vozila, koji potpisuju korisnik usluga i najmodavac, prije preuzimanja vozila, sadrži sve bitne informacije o vozilu, podatke o korisniku, lokaciju preuzimanja vozila, datum i vrijeme preuzimanja i vraćanja vozila, cijenu najma vozila, način plaćanja najma, spisak dodatne opreme i usluga, osiguranja uključena u cijenu, visinu depozita, podatke o vozaču i dodatnom vozaču ukoliko ga ima. Potpisivanjem ugovora, korisnik usluga prihvata sve opšte uslove najma najmodavca istaknute u svim poslovicima i na zvaničnim web stranicama najmodavca, sa druge strane najmodavac ovjerom ugovora odobrava korištećenje vozila licu navedenom u ugovoru kao korisnik.                                                                                                                                         

Ugovor prestaje da važi kada korisnik dostavi zakupljeno vozilo na unaprijed dogovoreno mjesto, preda dokumenta I ključeve najmodavcu ili ovlašćenom licu od strane najmodavca.
U slučaju saobraćajne nezgode ugovor prestaje da važi kada klijent dostavi komplentan policijski zapisnik.

1.2. Obrazac o stanju vozila:
Prilikom preuzimanja i vraćanja vozila korisnik i najmodavac konstatuju, na posebnom obrascu ili u ugovoru, sve bitne informacije o stanju vozila prije i nakon iznajmljivanja/vraćanja vozila, stanje kilometraže i opreme, količinu goriva, eventualna oštećenja prije i nakon iznajmljivanja vozila, i evenutalne nedostatke u vozilu.

1.3. Cjenovnici:

 • Cjenovnik najma automobila: interni akt najmodavca koji sadrži iznos zakupa automobila u odnosu na svaku grupu vozila i dužinu najma.
 • Cjenovnik za naplatu šteta: interni akt najmodavca koji sadrži iznose šteta i naknada za sva vozila najmodavca, koje najmodavac u skladu sa ugovorom o najmu obračunava korisniku u slučaju evenutalnih šteta koje nisu pokrivene osiguranjem.
 • Cjenovnik najma, dodatnih osiguranja, naknada i opreme: interni akt najmodavca kojim su definisane cijene najma svih automobila najmodavca, dodatnih osiguranja, opreme ili dodatnih usluga koje korisnik može ugovoriti, te drugih naknada koje najmodavac moze obračunati korisniku u skladu sa Opštim uslovima najma.

2. Opšti uslovi korišćenja

 • Minimum 22 godine starosti.
 • Prilikom preuzimanja vozila obavezna je identifikacija (lična karta ili pasoš na uvid) i kredina kartica kao sredstvo za polaganje depozita (prautorizacija) ili depozit u gotovini
 • Plaćanje unaprijed gotovinom, kreditnom karticom ili vremenski
 • Obračun cijene najma i ostalih usluga je u valuti: euro (evro)
 • Vozačka dozvola – vozači moraju imati važeću vozačku dozvolu (najmanje dvije godine), pasoš ili ličnu kartu i da su stariji od 22 godine.
 • Za mladje vozače do 22 godine, naplaćuje se dodatak po danu, uz uslov za posjedovanje vozačke dozvole minimim B kategorije u trajanju od dvije godine

2.1. Depozit:

 • Depozit je obavezan / gotovina ili kreditna kartica, ili uplatom na račun uoči najma vozila
 • Visina depozita je odredjena u odnosu na grupu vozila koje se iznajmljuje
 • Depozit se vraća po preuzimanju vozila od klijenta i pri tome se ustanovi da nema oštećenja na spoljašnosti i unutrašnjosti vozila (branici, pragovi ,vrata, šoferšajbna itd), i ako su ispoštovane sve ugovorene obaveze i opšta pravila (uslovi) korišćenja vozila.

 2.2. Dužina najma:

 • Minimalna duzina najma je 1 dan (24h). ( Vraćanje vozila je moguće i prije isteka minimalne dužine trajanja najma ali se obračun vrši u dužini minalne dužine trajanja)
 • Vrijeme preuzimanja i vraćanja vozila moraju biti isti, uz toleranciju do 30 minuta trajanja. Nakon isteka vremena tolerancije vraćanja vozila dolazi do obračuna novog dana najma vozila.
 • Za produženje najma preko dogovorenog datuma, neophodno je kontaktirati agenta Renta Car-a i dobiti njegovu salganost za produžetak najma
 • Najam vozila se može skratiti uz prethodnu najavu zakupodavcu, pri čemu  zakupodavac zadržava pravo naplate penala do visine iznosa dva dana najma.
 • Duži najmovi se dogovaraju neposredno po posebnim cijenama

2.3 Kilometraža

 • Neograničena dnevna kilometraža na teritoriji Crne Gore
 • Maksimalna kilometraža na najmove kraće od 4 dana je 1000 km. U slučaju vraćanja preko dozvoljene kilometraže, agencija zadržava pravo naplate od klijenta u iznosu od 0,02 eura po predjenom kilometru.
 • Za dugoročne najmove kilometraža se posebno ugovara

2.4. Rezervacija, preuzimanje i vraćanje vozila:

 • Vozilo se preuzima i vraća u našim poslovnicama
 • Korisnik može izmijeniti rezervaciju, bez naknade, pod uslovom na obavijesti najmodavca namjanje 24h prije početka iznajmljivanja vozila
 • Najam se može produžiti u našoj poslovnici ili putem rezervacionog sistema najmanje 24h prije isteka najma. Cijena produžetka najma se odredjuje prema važećem cjenovniku
 • Dostava i preuzimanje vozila van označenih lokacija (poslovnica) se posebno naplaćuju kao dodatna usluga i dogovara po posebnoj proceduri
 • Prilikom preuzimanja i vraćanja vozila, obavezno je potpisivanje obrasca inspekcije vozila
 • Izdavanje i vraćanje vozila van radnog vremena poslovnice se dodatno naplaćuje
 • Period iznajmljivanja vozilu se završava u poslovnici zajmodavca i predaja ključeva vozila i registraciona dokumenta renta car agentu ili predstavniku Najmodavca
 • Svako vraćanje vozila prije datuma i vremena navedenog u Ugovoru o iznajmljivanju ne daje povod za povraćaj novca
 • Kad vratite vozilo zajmoprimac pregleda auto zajedno za agentom rent a car agencije i potpisujete izvještaj o šteti ukoliko se ista desila za vrijema najma vozila
 • Jednosmjerni najam na teritoriji države i van nje je moguć uz doplatu za dodatnu uslugu i prethodnu najavu renta car agentu Najmodavca
 • U slučaju da vozilo nije vraćeno na dan naveden u Ugovor o iznajmljivanju i ukoliko odmah ne obavijestite zajmodavca vozila o zakašnjelom vraćanju, zajmodavac smatra da je vozilo protivpravno prisvojeno i ima pravo da slučaj prijavi nadležnom organu. U tom slučaju zajmodavac ima pravo da naplati svaki dodatni dan po tekućoj tarifi iznajmljivanja, ukoliko ne dokažete da više ne raspolažete vozilom ne svojom krivicom ili da nevraćanje vozila nije nastalo vašom krivicom. Zajmodavac ima pravo da otpočne sudski postupak radi zahtjevanja trenutnog vraćanja vozila koji se koristi suprotno Opštim uslovima najma i Ugovora o zakupu.
 • Osiguranje ne pokriva gume i šoferšajbnu
 • Parking i saobraćajne kazne su odgovornost klijenta
 • Gubitak ključeva ili dokumenta se naplaćuje u iznosu od 500,00 eura
 • Korišćenje vozila van teritorije države Crne Gore je moguće samo uz saglasnost datu na ugovoru od strane Najmodavca. Ukoliko Najmodavac da saglasnost za izlazak vozilom van granica države Crne Gore, isto se navodi u Ugovoru o najmu, te se za navedeno naplaćuje naknada po važećem cjenovniku Najmodavca.
  Ukoliko zakupac nema unaprijed odobren izlazak iz teritorije Crne Gore, dužan je obavijestiti Najmodavca vozila o toj namjeri, bez čije pismene saglasnosti nema pravo na isto. Prelazak državne granice bez saglasnosti povlači za sobom gubljenje svih osiguranja ugovorenih na početku najma.
 • Vozilo se se preuzima i vraća sa istom količinom goriva. Prilikom vraćanja vozila, nedostajuće gorivo se naplaćuje po važećem cjenovniku, kao i usluga ponovnog punjenja po cijeni od 15,00 eura.
 • Prema vašem izboru, prilikom rezervisanja ili prilikom preuzimanja vozila u našim poslovnicama Dodatne usluge i dodatna oprema, dodatno se naplaćuju prema istaknutom cjenovniku agencije
 • Najmodavac zadržava pravo zamjene vozila u odnosu na rezervisano, ne niže klase i niže opreme od rezervisanog vozila.
 • Najmodavac ima u pravo, u slučaju da se Korisnik usluga nije pojavio ili otkazao rezervaciju u poslednja 24h prije preuzimanja vozila, da naplati Korisniku naknadnu za kasno oktazivanje/nepojavljivanje, jednaku jednom danu cijene najma a minimum 30,00 eura. Non Show je na snazi i ako kljent nije preuzeo vozilu u roku od jednog sata od rezervisanog vremena/datuma, osim ako postoji opravdano kašnjenje u putovanju i klijent dostavi dokaz o istome.
 • Korisnik može da otkaže rezervaciju bez nadoknade do 24h časova prije početka iznajmljivanja.
 • Za sva produženja najma duža od 24h Korisnik usluga potpisuje novi Ugovor o najmu prema važećem cjenovniku
 • U cijenu najma je uračunat PDV, kao i CDW (osiguranje od štete sa učešćem u šteti) osiguranje.

3. Osiguranje vozila i učešće u šteti 

Učešće u eventulano nastaloj štete je maksimalan dio odgovornosti koju preuzima klijent za evenutalnu nastalu štetu koju je prouzrokovao klijent. Visina osiguranja zavisi od kategorije vozila i broja dana, a naplaćuje se prema važećem cjenovniku Najmodavca.

Dodatnim paketima osiguranja klijent smanjuje vlastito učešće u evenutalno nastaloj šteti ili se oslobadja iste.

 • CDW (Collision Damage Waiver) osiguranje od štete sa učešćem u šteti

Odgovornost za štetu na iznajmljenom vozilu i prema trećem licu je ograničena odredjenim maksimalnim iznosom koji se vezuje za grupu iznajmljenog vozila. Ovo osiguranje ne pokriva štete nastale u unutrašnjosti vozila, oštećenje guma i točkova, oštećenje donjeg trapa, slomljen i/ ili izgubljen ključ, štete nastale tanakanjem pogrešne vste goriva i štete nanijete svjesno ili nepažnjom.

  • TP (Theft Protection) osiguranje od kradje sa učešćem u šteti.

Kupovina ovog osiguranja nije obavezna.

Odgovornost za kradju vozila ili djelove vozila. Ovo osiguranje ne važi u slučaju kršenja osnovnih Uslova najma, odnosno ako je prilikom kradje vozilo bilo otključano ili je ključ bio ostavljen u vozilu. Klijent je u ovom slučaju odgovoran za pun iznos ukradenog vozila.

 • CDW Plus ( Collision Damage Waiver Plus )

Kupovina ovog osiguranja nije obavezna.

Kupovinom ovog osiguranja klijent djelimično pokriva evenutalno nastalu štetu na vozilu za koju je odgovoran i smanjuje učešće u šteti. Visina osiguranja zavisi od kategorije vozila i broja dana najma.

 • SCDW ( Super Collision Damage Waiver ) kasko osiguranje

Kupovina ovog osiguranja nije obavezna.
Kupovinom ovog osiguranja, odgovornost za štetu i kradju vozila je svedena na nulu, tj.nema učešća u šteti i kradji. Medjutim, ukoliko klijent nije štetu prijavio policiji, smatraće se direktno odgovornim za pun iznos štete i kradje.
Ovo osiguranje ne pokriva štete nastale u unutrašnjosti vozila, oštećenje guma i točkova, oštećenje stakla na vozilu, oštećenja donjeg trapa, slomljen i/ili izgubljen ključ, štete nastale tankanjem pogrešne vrste goriva i štete nastale svjesno ili nepažnjom. Sva nabrojana oštećenja biće naplaćena klijentu u punom iznosu.

 • WUG (Wheels Undercarriage and Glass protection)

Kupovina ovog osiguranja nije obavezna.
Kupovinom ovog osiguranja Klijent se u cjelokupnom iznosu oslobadja odgovornosti za štetu nastalu za vozilo na staklu, točkovima, oštećenju donjeg trapa. Visina osiguranja zavisi od kategorije vozila i broja dana najma.

 • PAI (Personal Accident Insurance)

Osiguranje putnika u slučaju nezgode, povrede ili smrti putnika ili vozača.

4. Postupci u slučaju nesreće, štete i kradje vozila

 • U slucaju štete i kradje vozila Korisnik je obavezan da postupi na sledeći način:
  da odmah obavijesti policiju i Najmodavca o dogadjaju i da postupi po njihovim instrukcijama.
 • Korisnik je dužan da ostane na mjestu saobraćajne nezgode do dolaska policije, s tim da se može samo privremeno udaljiti samo radi pružanja pomoći trećim licima ili ako je njemu lično potrebna medicinska pomoć.
 • Da zapiše podatke o drugim učesnicima u nesreći odnosno dogadjaju
 • Da ispuni izvještaj o dogadjaju/šteti
 • Da napiše kratku izjavu u kojoj će opisati uzroke i okolnosti u kojima se desio dogadjaj/šteta

4.1. Policijski zapisnik je obavezan za sve vrste osiguranja

 • Bez policijskog zapisnika, pun iznos štete i/ili kradje biće naplaćen od klijenta, bez obzira na vrstu kupljenog osiguranja.
 • Zapisnik je potrebno sačiniti čak i u slučajevima kada Korisnik nije bio prisutan prilikom oštećenja vozila (npr. Na parkingu).

 5. Dodatni uslovi/ upustva korišćenja vozila

 • Korisnik je u obavezi da vodi računa o vozilu, obavještava Najmodavca na vrijeme, o dospjelom servisnom intervalu ili bilo kakvom nedostatku, kvaru ili šteti.
 • Korisnik je dužan da periodično provjerava mehaničku ispravnost vozila, nivo tečnosti (ulje, voda, AdBlue), pritisak u gumama i slično.
 • Bilo kakvo servisiranje ili popravka vozila je zabranjena bez prethodne saglasnosti Najmodavca.
 • Korisnik potpisom Ugovora o najmu potvrdjuje da je vozilo preuzeo u tehnički ispravnom stanju i sa svom potrebnom opremom, te je dužan u najkraćem roku Najmodavcu prijaviti bilo kakvu okolnost koja utiče/mijenja taj status, kao npr. Istrošen pneumatik, oštećen dio karoserije, neispravno svijetlo, odnosno sve drugo što bitno utiče na sigurnost vožnje.
 • Najmodavac ce nadoknaditi Korisniku sve troskove koji su nastali u vezi koriscenja vozila a ticu se potrosnog materijala i za koje je imao saglasnost Najmodavca za promjenu istih. Korisnik je duzan dostaviti odgovarajuci racun za navedne troskove.
  Ukoliko se utvrdi da je Korisnik neosovano, bez odobrenja i nepotrebno zamijenio dio vozila ili uredjaj na vozilu, Korisnik nema pravo naknade troskova.

 5.1. Ograničenja

Iznajmljeno vozilo ne smije biti upotrebljavano:

 • Pod uticajem alkohola, sredstava za umirenje, narkotika, sredstava za spavanje ili drugih ljekova.
 • U protivzakonite svrhe (krivična djela, carinski ili drugi prekršaji)
 • Za plaćeni prevoz putnika ili robe
 • Za bilo koje takmičenje, brzinske probe ili trke
 • Za pogon, ili vuču drugih vozila, prikolica ili bilo kog predmeta
 • Kada nije u voznom stanju
 • Za obuku vozača
 • Za prevoz žvotinja, bez prethodnog odobrenja Najmodavca
 • Protivno specifikaciji proizvodjača iz saobraćajne dozvole
 • Protivno saobraćajnim propisima u matičnoj zemlji ili zemlji gdje se vozilo upotrebljava
 • Od strane lica čija je vozačka dozvola oduzeta ili nije u posjedu iste
 • Izvan obilježenih javnih puteva
 • Od strane neovlašćenog lica (lica koje nije upisano u ugovor o najmu)
 • Na teritoriji Kosova i Metohije, bez prethodne saglasnosti Najmodavca

   U svima navedenim slučajevima osiguranje ne važi i Korisniku se naplaćuje pun trošak štete/kradje.

6. Ostalo

 6.1. Saobraćajne kazne; Gorivo; Pranje vozila; Preuzimanje ili vraćanje vozila van radnog vremena; Dodatne usluge; Postupanje u slučaju šteta:

 • Saobraćajne kazne:

Saobraćajni i komunalni troškovi tokom iznajmljivanja vozila koja su posledica kršenja saobraćajnih i drugih propisa su isključivo odgovornost korisnika, koji snosi sve troškove izmirenja obaveza nastalih ovim putem. Ukoliko korisnik ne izmiri obaveze u propisanom roku, biće mu naplaćen administrativni trošak obrade u iznosu od 15,00 eura dodatno na trošak same kazne.

 • Gorivo:

Potrošeno gorivo plaća korisnik. Gorivo nije uključeno u cijenu najma. U slučaju da korisnik vozilo vraća sa manje gorivo u odnosu na stanje goriva prilikom preuzimanja, razlika u gorivu se naplaćuje prema važećem cjenovniku uz dodatni trošak punjenja u iznosu od 10,00 eura.

 • Pranje vozila:

U slučaju da korisnik vrati auto za koje je potrebno dodatno ili specijalno pranje (dubinsko pranje) isto će mu biti naplaćeno u iznosu od: 10,00  za dodatno pranje izetno zapljanog autmobila, do 50,00 eura za specijalno pranje, odnosno do 70,00 eura za poliranje vozila.

Pušenje u vozilu nije dozvoljeno. U slučaju kršenja ovog ograničenja, isto može biti naplaćeno korisniku u iznosu do 50,00 eura.

 • Preuzimanje ili izdavanje van radnog vremena:

preuzimanje/vraćanje ili izdavanje vozila van radnog vremena se dodatno naplaćuje u iznosu od 10,00 eura po izdavanju.

 • Dodatne usluge:
  dodatne usluge nisu obavezne, a naplaćuju se u skladu sa odabirom od strane korisnika prema važećem cjenovniku.
 •  Postupanje u slučaju štete:

Šteta koju korisnik počini na vozilu nije pokrivena evenutalnim dodatnim osiguranjem, ona će mu biti naplaćena u skladu sa unaprijed definisanim tarifama i kategoriji iznajmljenog vozila od depozita sredstava koji su bili rezervisani na kreditnoj kartici korisnika ili ostavljenom depozitu u gotovini, i to najviše do maksimalnog iznosa učešća u šteti. Uz to, naplaćuje se i administrativna nakanada za obradu štetnog događaja prema važećem cjenovniku.
Korisnik je dužan dati na uvid sva dokumenta koja su mu uručena od policije ili druge osobe (policijski zapisnik, potpisan evropski zapisnik za priznanjem krivice sa dodatnim potpisom na policijski zapisnik o istom, zapisnik o alkotestu i slično), a osim toga u obavezi je popuniti izjavu o nezgodi u poslovnici najmodavca.

 6.2. Naknadno opterećenje kreditne kartice 

Kreditna kartica se može dodatno opteretiti i naknadno, o čemu bi korisnik bio obaviješten mailom uz dokaze o istome, u sledećim slučajevima:

 • izdate kazne za nepropisno parkiranje, naknadno pristigle u poslovnici najmodavca
 • izdate prekršajne kazne tokom trajanja najma, naknadno pristigle u poslovnici najmodavca
 • štete na vozilu ili vraćanje vozila sa manjom količinom goriva nego prije pruzimanja, otkrivene naknadno
 • štete otkrivene neposredno nakon vraćanja vozila po odrađenom pranju vozila, koje nisu mogle biti vidljive prilikom prvog pregleda

 6.3. Plaćanje

 • Korisnik je u obavezi platiti račun (fakturu) pri preuzimanju vozila, osim ako se radi o dugoročnom najmu gdje su uslovi najma posebno definisani pripadajućim ugovorom o poslovno tehničkoj saradnji. Iznos se plaća u skladu sa tarifom koja je na snazi u vrijeme potpisivanja Ugovora o najmu automobila. U slučaju kašnjenja sa plaćanjem, naplaćuje se zakonska zatezna kamata i troškovi opomena.
 • Vozila se iznajmljuju po dnevnoj cijeni u skladu sa važećim cjenovnikom najmodavca, gdje jedan dan znači period od 24 sata od zaključenja Ugovora o najmu i predaje automobila. Prilikom potpisivanja Ugovora o najmu, obavezno se vrši predautorizacija kreditne kartice korisnika.
  Potpisivanjem Ugovora o najmu, korisnik potvruđuje da je saglasan sa opštim uslovima najma vozila najmodavca i da je saglasan da na teret njegove kartice ili od depozita najmodavac naplati sve troškove koje nisu ušle u osnovni najam automobila, a u koji ulaze sve dodatne usluge ili troškovi nastali u skladu sa opštim uslovima najma (oštećenja, gubitak ključeva, dokumenata, prateće i dodatne opreme, nedostajućeg goriva, neplaćenih kazni za vrijeme najma, kao i adiministrativnih i drugih usluga Najmodavca u skladu sa važećim cjenovnikom Najmodavca).
 • Konačni obračun i plaćanje najma se vrši prilikom povrata vozila (drop off) pratećih dokumenata i ključeva, i to nakon provjere stanja vozila u vidu evenutalnih oštećenja, nivoa goriva, pređene kilometraže, zaprljanosti vozila, provjere prateće i dodatne opreme. Najmodavac zadržava pravo dodatnog zaduženja korisnika usluga za sve naknadne troškove prouzrokovane tokom trajanja najma vozila.

 6.4. Dokumenta, prateća i dodatna oprema

 • Sva vozila se iznajmljuju sa potrebnim dokumentima, koje prilikom preuzimanja vozila provjeravaju i korisnik i najmodavac.

Korisnik je odgovoran za nevedena dokumenta koje je, zajedno sa ključevima vozila, dužan nositi sa sobom i ne ostavljati u vozilu.

U slučaju da Korisnik prilikom sklapanja ugovora o najmu preuzme dodatnu opremu, odgovoran je za dodatnu kao i prateću opremu u vozilu.
U slučaju da korisnik izgubi dokumenta, ključeve, registarske tablice i nešto od dodatne opreme, korisniku će biti naplaćeni prema važećem cjenovniku.

 6.5. Mogućnost provjere, raskida ugovora o najmu i praćenja putem GPS sistema

 • Svi zaposleni u privrednom društvu najmodavca ili druga ovlašćena lica zadržavaju pravo kontrolisati način upotrebe vozila u bilo koje vrijeme, ako postoje indicije da se isto ne koristi u skladu sa Ugovorom i Opštim uslovima korišćenja vozila i imaju mogućnost potražnje vozila i prijevremenog prekida najma vozila i pravo raskida Ugovora, bilo kad i bilo gdje.
 • Najmodavac zadržava pravo praćenja kretanja vozila putem GPS sistema.

 6.6. Zamjensko vozilo

Usluga koja podrazumijeva pružanje zamjenskog vozila u slučaju kvara, saobraćajne nesreće i drugih situacija koje su uzrokovale nepokretnost ili nemogućnost korišćenja vozila.

 • U slučaju kvara, saobraćajne nesreće i i drugih situacija koje su uzrokovale nepokretnost ili nemogućnost korišćenja vozila najmodavac ce korisniku u razumnom roku osigurati zamjensko vozilo.
 • Na zamjensko vozilo analogno se primjenjuju sva prava i obaveze korisnika koje proizilaze iz prvobitno sklopljenog Ugovora o najmu i Opštih uslova korištenja vozila.

6.7. Potpisnik ugovora

 • Korisnik svojim potpisom bezuslovno prihvata uslove korišćenja vozila najmodavca i garantuje tačnost svih navedenih podatka.
 • Korisnik je odgovaran za unajmljeno vozilo tokom cijelog vremena trajanja Ugovora o najmu, bez obzira na to da li je vozilo u vožnji ili je parkirano.
 • Ukoliko je korisnik pravno lice, isti može uz prethodno pisanu saglasnost Najmodavca, iznajmljeno vozilo dati na korišćenje svojim zaposlenima, koji ispunjavaju Uslove najma. Korisnik je u obavezi upoznati ostale korisnike vozila sa svim Opštim uslovima najma vozila najmodavca. Korisnik je u cjelosti odgovoran za postupanje drugih korisnika vozila i dužan je ispuniti sve ugovorne obaveze i nadoknatiti sve dodatne troškove koje prouzrokuju korisnici vozila.

 7.ZAŠTITA PODATAKA

 • Prilikom plaćanja platnom karticom putem interneta, unos podataka o kartici se vrši na zaštićenoj stranici banke, odnosno posrednika u plaćanju.
  Sigurnost podataka prilikom plaćanja platnom karticom garantuje procesor platnih kartica na čijim stranicama se obavlja proces plaćanja. Ni jednog trenutka kompanija najmodavca nema pristupa podacima platne kartice korisnika.

 8.ZAVRŠNE ODREDBE

 • Opšti uslovi najma istaknuti su u svim poslovnicama Najmodavca kao I na web stranici najmodavca: www.montenegrocar.me
 • Najmodavac (rent a car agencija) zadržava pravo izmjene Uslova poslovanja, I dužan je da iste istakne na zvaničnoj web stranici.

 

 

 

Prijavite se na newsletter

Prijavite se za primanje Newslettera i ostvarite do 50% popusta!

Ova web stranica radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »